ข้อตกลงและเงื่อนไข | CLUB Panasonic

TERMS & CONDITIONS

เงื่อนไขและข้อตกลงของการใช้เว็บไซต์ คลับ พานาโซนิค

ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขของความตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างท่านกับ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม (“พานาโซนิค”) โดยการเข้าใช้ การค้นหาข้อมูล หรือการใช้เว็บไซต์ คลับ พานาโซนิค (“เว็บไซต์”) นี้ ท่านได้ยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ ทุกประการ

1. กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ การเข้าใช้และใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ภาพ วีดีโอ ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการ ("เครื่องหมาย") รวมถึงเนื้อหา ข้อมูลที่ดาวน์โหลด(Download) หรือข้อมูลอื่นใด โปรแกรม(Program) ซอฟแวร์(Software)ใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของพานาโซนิค ห้ามมิให้ท่านใช้เครื่องหมายหรือข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพานาโซนิค ท่านจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิเข้าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และท่านจะต้องไม่ทำสำเนา จัดเก็บ ดาวน์โหลด(Download) ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ปรับปรุงพัฒนางาน แสดง จำหน่าย ให้สิทธิใดๆ ไม่ว่าในรูปของเอกสารหรือในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายหรือข้อมูล หรือทรัพย์สินใดๆ ของพานาโซนิค ให้แก่บุคคลภายนอก และห้ามมิให้ท่านใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ในทางอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ล่วงหน้า หากมีการใช้เนื้อหาหรือเครื่องหมายหรือข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ไฮเปอร์ลิงค์กิ้ง (Hyperlinking) บนเว็บไซต์นี้อาจจัดให้มีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลโดยยอมให้ท่านออกจากเว็บไซต์นี้ไปเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือนำเนื้อหาของบุคคลภายนอกมาไว้ในเว็บไซต์นี้ผ่านทาง "INVERSE" ไฮเปอร์ลิงค์ และเฟรมมิ่ง เทคโนโลยี (Hyperlinks and Framing Technology) ("เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง") โดยพานาโซนิคไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงต่อไป ตลอดจนข้อเท็จจริงที่ว่าพานาโซนิคได้จัดให้มีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ไม่ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาต การอนุญาต การให้การสนับสนุน หรือการให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ดังกล่าว พานาโซนิคห้ามการดักจับ (Caching) การลิงค์ไฮเปอร์เท็กซท์ (Hypertext links) โดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์และการทำเฟรมมิ่ง(Framing) เนื้อหาใดๆ ที่ผ่านเว็บไซต์ พานาโซนิคสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยง (Link) หรือเฟรม (Frame) ที่ไม่ได้รับอนุญาต และพานาโซนิคขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกอาจได้รับ สำหรับเครื่องหมาย และข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) การเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง(Link) ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และโปรดระวังว่าเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link)อาจจะมีกฎและระเบียบ ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดด้านการรักษาความลับ ข้อกำหนดด้านการส่งข้อมูลส่วนตัว และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่แตกต่างจากข้อกำหนดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ และพานาโซนิคไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดดังกล่าว และขอปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในความรับผิดใด ๆ ทั้งหลายเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว

4. ไม่มีการรับประกัน เนื้อหาทั้งหลายบนเว็บไซต์นี้ที่แสดงต่อท่านเป็นเพียงข้อมูล พานาโซนิคจะไม่มีการรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่รับประกันโดยปริยายในทางการค้า ตลอดจนไม่รับประกันความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความมั่นคงปลอดภัยหรือความถูกต้อง พานาโซนิคไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ พานาโซนิคหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าเป็นความเสียหายโดยตรงหรือความเสียหายโดยอ้อม หรือ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) อันเกิดจากการที่ท่านใช้ เข้าถึง หรือไม่สามารถจะใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้

5. การไม่มีความรับผิด เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) อาจจะมีข้อไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ พานาโซนิคไม่ต้องรับผิดในเรื่องใดๆ สำหรับความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดดังกล่าว และพานาโซนิคไม่รับประกันและไม่รับรองว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะครบถ้วนหรือทันสมัย พานาโซนิคไม่มีความผูกพันที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน พานาโซนิคอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ในเวลาใดๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร และท่านได้ตกลงและยอมรับว่าพานาโซนิค เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของพานาโซนิคจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน ไม่ว่าในทางสัญญา ละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือการชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียโอกาส การสูญเสียผลกำไร ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการมาทดแทน ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) ทั้งสิ้น

พานาโซนิคไม่ต้องรับผิดจากการละเว้น หยุดชะงัก ตลอดจนความผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ การถูกรบกวน หรือความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากการเข้าใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยพลการ หรือจากข้อความหรือ การกระทำของบุคคลภายนอกในเว็บไซต์หรือการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ซึ่งแม้ว่าพานาโซนิคจะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การไม่มีความรับผิดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่อาจติดอุปกรณ์ของท่าน การล้มเหลวของอุปกรณ์เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือสายเชื่อมต่อการสื่อสาร โทรศัพท์ หรือปัญหาในการเชื่อมต่ออื่น ๆ เช่น การที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ (Operator) การนัดหยุดงานหรือปัญหาแรงงานอื่น ๆ หรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ

6. การรักษาความลับในการติดต่อสื่อสาร เว้นแต่ที่กำหนดโดยกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของพานาโซนิค หากท่านส่งการติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาข้อมูลใด ๆ มายังเว็บไซต์โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางอื่น เช่น ข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ข้อแนะนำใด ๆ หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งหมดดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีเจ้าของ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ท่านยินยอมให้พานาโซนิคเข้าถึงหรือแบ่งปันข้อมูลของท่าน สิ่งใดๆ ที่ท่านส่งหรือโพสต์ไว้อาจจะถูกนำไปใช้โดยพานาโซนิคเพื่อประโยชน์ใดๆ รวมถึงแตไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การเผยแพร่ การออกอากาศ และการโพสต์ (Post) นอกจากนี้ พานาโซนิคมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด โน-ฮาว (Know-how) หรือเทคนิคที่อยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่มีค่าตอบแทน

พานาโซนิคไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดต่อการเข้าแทรกหรือดักหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ระหว่างท่านกับพานาโซนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่ว่าโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)หรือโดยทางอื่น) หรือต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยฉ้อฉลซึ่งข้อมูลใดๆ)

แม้ว่าพานาโซนิคอาจจะมีการติดตามตรวจสอบหรือทบทวนการปรึกษาหารือ การโพสต์ (Post) การส่ง กระดานข่าว และอื่นๆ ทำนองเดียวกันบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว พานาโซนิคก็ไม่มีความผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวและไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาด การเสื่อมเสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท สิ่งลามกอนาจาร ความหยาบคาย หรือความไม่ถูกต้องที่อยู่ในการสื่อสาร ห้ามมิให้ท่านโพสต์ (Post) หรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข้อมูลหยาบคาย หรือข้อมูลใดที่อาจจะทำให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดอาญาหรือทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นใดทั้งสิ้น พานาโซนิคจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือตามคำสั่งศาลที่ให้หรือสั่งให้พานาโซนิคต้องเปิดเผยตัวบุคคลที่โพสต์ (Post) ข้อมูลดังกล่าว

7. การส่งข้อมูลส่วนตัว ท่านได้อ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของพานาโซนิค และท่านรับทราบและตกลงว่า ในการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใดที่เป็นของท่านแก่พานาโซนิคผ่านเว็บไซต์นั้น ท่านได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจในการส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นผู้ใช้งานดังกล่าวระหว่างประเทศที่จำเป็นต่อการจัดการข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) อาจจะมีข้อกำหนดในการส่งข้อมูลส่วนตัวที่แตกต่างจากข้อกำหนดที่มีในที่นี้ และพานาโซนิคไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดดังกล่าว และขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งในความรับผิดใดๆ ทั้งหลายเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว

8 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ ท่านตกลงว่าเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของและการตีความตามกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงประเด็นเรื่องกฎหมายขัดกัน และตกลงยอมรับเขตอำนาจของศาลไทย

9. การรับประกันแบบออนไลน์ (Online)
(การรับประกันนี้ใช้บังคับเฉพาะกับสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น)
          1. อุปกรณ์เครื่องใช้นี้จะต้องใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ภายในครัวเรือนและไม่ใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดก็ตาม และใช้โดยเป็นไปตามคำแนะนำในการใช้งานที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเคร่งครัด
          2. ให้ผู้ซื้อส่งแบบฟอร์มรับประกันภายใน (7) วันนับแต่วันที่ซื้อเพื่อให้เกิดสิทธิในการรับประกัน
          3. ในเวลาใด ๆ ระหว่างระยะเวลารับประกัน หากชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์เครื่องใช้นี้มีการถอดออก เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง แก้ไข ถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือจัดการในทางใดก็ตามโดยบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพานาโซนิค การรับประกันนี้เป็นอันสิ้นสุดลงและสิ้นผลบังคับในทันที
          4. คำวินิจฉัยของพานาโซนิคในข้อสงสัยทั้งหลายเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการชำรุดบกพร่องไม่ว่าจากฝีมือช่างหรือวัสดุ ถือเป็นที่สุด และผู้ซื้อตกลงที่จะผูกพันตามคำวินิจฉัยดังกล่าว อุปกรณ์เครื่องใช้หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องใดที่ถูกเปลี่ยนทดแทนแล้วจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพานาโซนิค
          5. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดและสิ้นผลบังคับหากอุปกรณ์เครื่องใช้นี้ถูกนำออกประเทศไทย
          6. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่าอย่างใด ๆ กับเลขหมายประจำเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้
          7. ผู้ซื้อต้องแสดงใบรับบัตรรับประกันและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้เป็นที่พอใจแก่พานาโซนิค ตามที่พานาโซนิคเห็นว่าจำเป็น
          8. นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น การรับประกันนี้จะอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
                    (1) ภายใต้บังคับข้อ 8 (2) ในเงื่อนไขฉบับนี้ การรับประกันนี้จะมีระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ซื้อ เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องใช้อื่นที่พานาโซนิคจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
                    (2) การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงค่าขนส่ง ค่าเชื้อเพลิง และค่าแรง
                    (3) เงื่อนไขและข้อตกลงของการรับประกันนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น และจะไม่มีการรับรอง การแสดงตนรับรอง เงื่อนไขและข้อตกลง หรือข้อกำหนดอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ไม่ว่ามาจากที่ใด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม หรือตัดทอนจากเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
                    (4) ผู้ซื้อสละสิทธิข้อเรียกร้องในการได้รับชดเชยเป็นตัวเงินใด ๆ ทั้งหลายหรืออื่นใดที่ผู้ซื้ออาจจะมีสิทธิและตกลงที่จะยอมรับการชดเชยอย่างใด ๆ ก็ตามโดยอาศัยการซ่อมแซมเพิ่มเติมหรืออื่นใด ซึ่งตามดุลพินิจของพานาโซนิคฝ่ายเดียวเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่เหมาะสม
                    (5) การรับประกันนี้ไม่อาจจะโอน เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิ ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ
                    (6) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย และ/หรือข้อชำรุดบกพร่องที่เกิดจาก
                          ก) อุบัติเหตุ การใช้ผิดประเภท การหยิบจับที่ไม่ถูกวิธี (เช่น รอยขีดข่วน บุบยุบ ตกหล่น เป็นต้น) การติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือการถอดรื้อ
                          ข) ตัวเครื่องแอลซีดี(LCD)/พลาสม่า(Plasma)
                              จอแอลซีดี(LCD)/พลาสม่า(Plasma) แตกหักหรือร้าว
                          ค) จุดที่ติด/ไม่ติดอย่างถาวร (จุดภาพ) บนจอภาพ, จุดภาพที่ไม่แสดงผล และอาการจอค้าง
                          ง) การใช้ไฟฟ้าและ/หรือแรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่กำหนด
                          จ) การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคู่มือแนะนำการใช้งาน
                          ฉ) การสึกหรอหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
                          ช) การผุกร่อน/ขึ้นรา การเป็นสนิมหรือรอยเปื้อน
                          ซ) การซ่อมแซมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
                          ฌ) เหตุสุดวิสัย อัคคีภัย และความไม่สงบในบ้านเมือง
                          ญ) การใช้อะไหร่ปลอมหรือการซ่อมโดยบุคคลอื่นนอกจากผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากพานาโซนิค
                    (7) วัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลืองดังระบุข้างล่างนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันนี้ด้วยเช่นกัน: ส่วนประกอบสายเคเบิล(Cable)/สายไฟ, ชุดรีโมทคอนโทรล(Remote Control), สายอากาศ, แบตเตอรี่(Battery), กล่องแบตเตอรี่, หม้อแปลง, ชิ้นส่วนภายนอกและชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ตู้ แผ่นกระจกด้านหน้า เคส(Case) ฝาปิด กรอบฝาและคันจับ ช่อง ปุ่มควบคุมและปุ่มอื่น ๆ ฟิลเตอร์(Filter) และถุงบรรจุฝุ่น เป็นต้น
                    (8) เว้นแต่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เป็นผลตามมา
                    (9) การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมการทำความสะอาด บริการบำรุงรักษา บริการซ่อมบำรุงทั่วไป และการยกเครื่อง
          9. กรณีขอเพิ่มรับประกันสินค้าผ่านการลงทะเบียนสินค้าผ่านเว็บไซต์ http://club.panasonic.co.th
                    สินค้า แอลซีดี ทีวี
                          (1) การขยายประกัน จาก 2 ปี เป็น 3 ปี การรับประกันปีที่ 3 ไม่รวมจอภาพ
                          (2) สำหรับการเข้าไปลงทะเบียนผ่าน CLUB Panasonic
                          (3) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
                          (4) ไม่รับประกันอุปกรณ์ หรือวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้
                                (4.1) กรณีจอภาพ (Panel) เสียจากอาการภาพค้าง เนื่องจากเป็นอาการเสียที่มีสาเหตุจากการเปิดภาพนิ่ง หรือ โลโก้ ค้างไว้เป็นเวลานาน
                                (4.2) อาการบกพร่องซึ่งอาจเกิดจากการติดตั้งเสาอากาศ หรือ สายสัญญาณไม่ถูกต้อง
                                (4.3) ความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ภายนอกที่ต่อพ่วง เช่นกล่องรับสัญญาณดิจิตอล/ดาวเทียม เป็นต้น

                    สินค้าหมวดเครื่องเสียง
                          (1) การขยายระยะเวลารับประกัน จาก 1 ปี เป็น 2 ปี ไม่รวมหัวอ่าน
                          (2) สำหรับการเข้าไปลงทะเบียนผ่าน Club Panasonic
                          (3) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
                          (4) ในรุ่น SA และ SB series ต้องลงทะเบียนคู่กัน เพื่อรับระยะเวลาขยายประกันสินค้าครบทั้งผลิตภัณฑ์

                    สินค้าเครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น
                          (1) การขยายระยะเวลารับประกัน จาก 1 ปี เป็น 3 ปี
                          (2) สำหรับการเข้าไปลงทะเบียนผ่าน Club Panasonic
                          (3) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
                          (4) ไม่รับประกันอุปกรณ์หรือวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้
                                (4.1) การชำรุดเสียหายหรือบกพร่องอันเนื่องมาจากความผิดปกติของสายสัญญาณโทรศัพท์ภายนอกเครื่อง
                                (4.2) การชำรุดเสียหายหรือบกพร่องอันเกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ลอกเลียนแบบ
                                (4.3) อุปกรณ์ที่โดยสภาพเป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองหรือหมดอายุ เนื่องจากการใช้งาน เช่น โทนเนอร์ , ดรัม , เคเบิ้ล, ตลับหมึก
                                (4.4) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของเครื่อง เช่น กระดาษ , อุปกรณ์ป้อนกระดาษ , หมึก , ที่เก็บกระดาษ , กล่องหมึก , แบตเตอรี่สำรอง
                                (4.5) การบริการ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการพานาโซนิค ที่ให้บริการสินค้าดังกล่าว หรือ ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อมาโดยสามารถสอบถามรายละเอียดจากบริษัทฯ
          10. พานาโซนิคไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือการกู้คืนใด ๆ ซึ่งข้อมูล/ซอฟต์แวร์ (Software) ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนลูกค้าควรต้องสำรองข้อมูล/ซอฟต์แวร์(Software)ดังกล่าวก่อนที่จะร้องขอให้พานาโซนิคเข้าซ่อมแซม
          11. การรับประกันแบบออนไลน์ (Online) ใช้บังคับเฉพาะกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป โดยไม่รวม อุปกรณ์สื่อสาร ระบบและอุปกรณ์สำนักงาน แบตเตอรี่ อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง (อุปกรณ์ AV) และสินค้าที่ไม่มีบัตรรับประกัน